.

Projektiranje

Samostalno izrađujemo strojarsku projektnu dokumentaciju termotehničkih i procesnih postrojenja i instalacija za procesnu industriju, elektro–energetska postrojenja, benzinske postaje, trgovačke centre, komercijalno – poslovne objekte, stambene objekte, hotele i apartmane, obrazovne ustanove, crkvene ustanove. Izrada projektne dokumentacije obuhvaća sve potrebne faze i nivoe razrade:

 • Idejni projekt za potrebe ishođenja lokacijske dozvole / rješenja o uvjetima gradnje
 • Glavni projekt za potrebe ishođenja potvrde glavnog projekta / građevinske dozvole
 • Izvedbeni projekt za potrebe izvođenja radova
 • Kordinacijski nacrti za potrebe izvođenja radova
 • Izvedeno stanje („as – built“ dokumentacija).

Zajedno s našim provjerenim vanjskim suradnicima objedinjujemo nudimo izradu i isporuku kompletne projektne
dokumentacije koja, uz našu strojarsku dokumentaciju, obuhvaća:

 • projekt elektro instalacija jake i slabe struje i vatrodojave
 • projekt hidrotehničkih instalacija
 • projekt stabilnih sustava zaštite od požara (sprinkler, novec i sl.)
 • tehnološki projekt (po potrebi, ovisno o namjeni objekta)
.

Nadzor

Samostalno obavljamo stručni nadzor nad izvođenjem strojarskih instalacija. U opsegu poslova stručnog nadora
obuhvaćeno je:

 • tehničko savjetovanje i zaštita interesa investitora vezano uz izbor opreme i izvoditelja radova
 • pregled i kontrola kvalitete izvedenih radova
 • praćenje ispunjavanja terminskog plana izvođenja radova
 • obračun i kontrola kvantitete izvedenih radova, prema ispostavljenim situacijama
 • učešće u završnom obračunu i primopredaji izvedenih radova
 • zrada završnog izvješća nadzornog inženjera i ostale dokumentacije potrebne za tehnički pregled
 • učešće na tehničkom pregledu i stručne aktivnosti do ishođenja uporabne dozvole.

Zajedno s našim provjerenim vanjskim suradnicima objedinjujemo i nudimo obavljanje usluge stručnog nadzora, u
gore navedenom opsegu, za sljedeće instalacije:

 • elektro instalacije jake i slabe struje i vatrodojave
 • hidrotehničke instalacije
 • stabilni sustavi zaštite od požara (sprinkler, novec i sl.)
.

Energetsko certificiranje

Energetsko certificiranje i energetski pregled zgrada, Rješenjem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Klasa: UP/I-360-02/14-18/605, Ur.br.: 531-04-2-14-3 od 19. svibnja 2014.

Osoba imenovana za potpisivanje dokumentacije o provedenim energetskim pregledima i energetskih certifikata je Neven Budija, dipl.ing.stroj. koji je u Registar ovlaštenih osoba za obavljanje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada upisan pod brojem P-133/2011.

Ovlašteni smo za provedbu energetskih pregleda i izradu energetskih certifikata sukladno Rješenju Ministarstva
zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, registarski broj ovlaštene pravne osobe: P – 133 / 2011, u sljedećem opsegu:

 • energetski pregledi stambenih i nestambenih zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom
 • izrada energetskih certificikata stambenih i nestambenih zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom
 • energetski pregledi stambenih i nestambenih zgrada sa složenim tehničkim sustavom u opsegu koji obuhvaća strojarski dio tehničkog sustava zgrade, sustave automatske regulacije i upravljanja tehničkog postrojenjima i instalacijama zgrade
 • izrada energetskih certifikata stambenih i nestambenih zgrada sa složenim tehničkim sustavom, što obuhvaća i
  ovlaštenje za provedbu energetskih pregleda zgrada sa složenim
.

Energetski pregledi velikih poduzeća

Energetski pregled velikih poduzeća, Rješenjem Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Klasa: UP/I-310-02/17-03/04, Ur.br.: 517-13-1-2/1182-17-2 od 13. ožujka 2017.

Osoba imenovana za potpisivanje dokumentacije o provedenim energetskim pregledima za velika poduzeća je Neven Budija, dipl.ing.stroj. koji je u Registar ovlaštenih osoba za obavljanje energetskog pregleda velikih poduzeća upisan pod brojem Po-35/2017.